Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Regulamin
 

 § 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Sprzedawca - Sklep Sirius działający pod adresem internetowym www.sirusdog.pl jest prowadzony przez:
  Sirius Weronika Sadlik, ul Środkowa 6 lok. 18, 03-430 Warszawa o numerze NIP 1132524367 Regon 362824060 (dalej jako Sprzedawca), prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży i produkcji artykułów zoologicznych za pomocą sieci Internet.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Konto – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. Towary/ Towar – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,
 7. Sklep – serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.siriusdog.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość
 8. Twardy nośnik – narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość 
  e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 11.  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c

  

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 2 Warunki ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem http://siriusdog.pl/info/index/pageId/3/preview/1 (Regulamin) http://siriusdog.pl/pl/i/Polityka-cookies/11 (Polityka Cookies).
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu , w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu , w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, są objęte gwarancją producenta.
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 9. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego

 

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujące sposoby:

a) poprzez stronę internetową Sklepu www.siriusdog.pl - za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego

b) wysyłając e-mail na adres: shop@siriusdog.pl.

 1. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.
 2. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.
 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a) akceptacji Regulaminu Sklepu

b) wyboru zamawianych Towarów lub/i usług,

c) podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

d) wyboru sposobu płatności 

Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia (uszycie, wykonanie zamówionych produktów 1-14 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji podany jest przy każdym produkcie. W przypadku zamówienia produktów z różnym czasem realizacji obowiązujący jest ten najdłuższy) oraz czas dostawy (czas w jakim przesyłka zostanie dostarczona przez wybranego przewoźnika).

Czas i koszt dostawy Polska:

- Wysyłka kurierska DHL 1-3 dni robocze   -19zł (za pobraniem + 4zł)

- Paczkomaty InPost 1-3 dni robocze   -14zł 

- Poczta Polska 2-5 dni robocze   - 14zł

 

Czas i koszt dostawy kraje UE:

- Kurier UPS 4-7 dni robocze   110zł

- Poczta Polska 7-20 dni roboczych

 1. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 4. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy.
 5. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
 6. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. 
  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu
 8. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż trzydzieści dnia od dnia zawarcia Umowy.
 9. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

§ 4 CENY i FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów są cenami butto (zawierają już wszystkie podatki).
 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

b) Płatność za pobraniem (kurier DHL lub paczkomat InPost)

c) Płatności elektroniczne serwisu BlueMedia.pl i PayPal.com  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.plhttp://www.paypal.com, http://www.przelewy24.pl, http:\\www.bluemedia.pl Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Przelew natychmiastowy

- BLIK

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl i PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 

- Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185;
wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych
pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

- PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

 

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
 1. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
 2. Za dokonanie płatności uznaje się moment:

a) W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki,

 1. Do wysyłki Zamówionego Towaru Sprzedawca dołączy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się, gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar – od dnia wydania rzeczy.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: Weronika Sadlik, ul. Środkowa 6 lok. 18, 03-430 Warszawa lub drogą mailową na adres shop@siriusdog.pl
 3. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
 4. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
 5. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:

 a) przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

 b) bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru

 1. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
 2. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, gdzie przedmiotem świadczenia,
  są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru
 6. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta zgodnie powołanych powyżej, do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 7. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji
 8. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć na własny koszt (prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta) na adres: Weronika Sadlik, ul. Środkowa 6 lok 18, 03-430. Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta. 
  W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
  rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

 

 § 6 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów wspólnoty UE - tj. :Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.
 2. Aktualne formy dostawy i cennik wysyłek krajowych: Paczkomaty InPost -14zł, Paczkomat InPost za pobraniem - 14zł, Przesyłka kurierska (DHL) - 19zł, Przesyłka kurierska (DHL) za pobraniem - 23zł, Poczta Polska - 14zł
 3. Aktualne formy dostawy i cennik wysyłek zagranicznych: Poczta Polska (kraje UE) - Post Parcel- 35zł, wysyłka kurierska - Europe courier (UPS), do krajów UE - 110zł

 § 7 RĘKOJMIA (REKLAMACJA)

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4.  
 5. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

 § 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Sirius Weronika Sadlik, ul. Środkowa 6 lok. 18 03-425 Warszawa.
 2. Skuteczne złożenie zamówienia w www.siriusdog.plwymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu  oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia w Sklepie.
 5. W celu realizacji umowy www.siriusdog.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni.. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
 6. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w www.siriusdog.pl osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.siriusdog.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie , zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl